(+86) 18613012387

ขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อออกจากโรงพยาบาล

ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล
ออกโดยคำสั่งแพทย์ (ดำเนินการออกจากโรงพยาบาลเมื่อทำรักษาเสร็จสมบูรณ์แล้ว) ออกโดยความต้องการของผู้ป่วย (ผู้ป่วยต้องการออกจากโรงพยาบาลด้วยความสมัครใจ)
แจ้งแก่ผู้ป่วย(แจ้งรายละเอียดการรักษา, แจ้งรายละเอียดข้อควรระวังหลังทำการรักษาและข้อป้องกันต่างๆเป็นต้น) ผู้ป่วยเซ็นเอกสารรับรู้ความเสี่ยง(ผู้ป่วยและญาติจะต้องเซ็นหนังสือยินยอมและรับรู้ความเสี่ยงหากต้องการออกจากโรงพยาบาล)
แพทย์ออกหนังสือรับรองการออกจากโรงพยาบาล( โดยปกติแล้วเอกสารจะเสร็จก่อนคนไข้ออกจากโรงพยาบาล 1 วัน )
เสร็จงานของเจ้าหน้าที่พยาบาล(แจ้งผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล, แจ้งแผนกห้องจ่ายยาให้เตรียมยา, เบิกยา, แนะนำการรักษาตัวหลังออกจากโรงพยาบาลและให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเติม)
ให้ผู้ป่วยและผู้ติดตามรอการแจ้งรายละเอียดต่างๆจากพยาบาล(แจ้งให้ผู้ป่วยนำประวัติการรักษา, ใบเสร็จจ่ายเงิน, ใบประกันสังคมจีน(ถ้ามี), เงินสด, เอกสารแสดงตัวตน(บัตรประจำตัวประชาชน)เพื่อนำประกอบการดำเนินการออกเอกสารออกจากโรงพยาบาล)
ห้องการเงิน(แผนกผู้ป่วยใน)
ออกจากโรงพยาบาล
1、ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลด้วยตนเอง; ผู้ป่วยแสดงความจำนงต้องการรถรับส่ง, พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ติดต่อพนักงานขับรถเพื่อนัดแนะเวลาเดินทางให้ตรงกับความต้องการของผู้ป่วย, เมื่อกำหนดเวลาเสร็จเรียบร้อยทางลูกค้าสัมพันธ์จะทำการแจ้งเวลาเดินทางให้กับผู้ป่วยอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง;
2、พยาบาลดูแลความเรียบร้อยของเอกสารของผู้ป่วย และแนะนำข้อควรระวัง;
3、ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยในการขนย้ายสัมภาระ ส่งผู้ป่วยขึ้นรถ;
4、พนักงานลูกค้าสัมพันธ์และพนักงานขับรถ ส่งผู้ป่วยไปยังสนามบินหรือสถานีรถ

*
*
*
มี ไม่มี