082-058-8855
(+86) 18613012387

แพทย์หญิงเสวี่ยหยู่เทียน

แพทย์ประจำบ้าน

ความถนัด:

แผนกมะเร็งนรีเวช

ประสบการณ์ด้านการทำงานที่เกี่ยวข้อง:

     จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซีอัน แพทยศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสูตินรีเวช

     เข้ารักการฝึกงานในแผนกสูตินรีเวชตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน

      เคยเข้ารับการอบรมด้านการพดุงครรถ์ที่โรงพยาบาลซ่านโทว

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี