(0086) 400-0086222

แพทย์หญิงกงฮ่ายเย่ว

แพทย์ประจำบ้าน

ความถนัด:

มีความถนัด ด้านการรักษาโรคทางสูตินรีเวชทั่วไป

ประสบการณ์ด้านการรักษา:

     จบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์สาขาสูตินรีเวชมหาวิทยาลัยเยนอัน

     จบการศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต

     ขณะเดียวกันได้เข้ารับการอบรมแพทย์ประจำบ้าน

     หลังจากสำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานในโรงพยาบาลประชาชนแห่งที่สามประจำเขตหลงก่างเมืองเซินเจิ้นแผนกสูตินรีเวช ทำงานในแผนกสูตินรีเวชมาโดยตลอด

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี